Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach
Przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem"


glowna
       To W ramach realizacji projektu grantowego "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawościami" Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Koluszkach zakupiło środki dezynfekujące i wyposażenie niezbędne do ochrony pracowników warsztatu terapii zajęciowej, pracujących w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami, przed zakażeniem wirusem SAR-S Cov-2. Zakupiono między innymi bezdotykowe dozowniki płynu do dezynfekcji wraz z płynami, maseczki jednorazowe, maseczki z filtrem HEPA, kombinezony ochronne, termometr dotykowy oraz rękawiczki nitrylowe i przyłbice ochronne. Kupiono także ozonator do pomieszczeń, celem częstej i dokładnej dezynfekcji pracowni oraz pojazdów..


Dzisiaj jest nas 50 osób. Warsztat Terapii Zajęciowej jest niezwykłym miejscem, które łączy oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne z codzienną, ciepłą i wspierającą relacją. Uczestnicy warsztatów tworzą silne więzi emocjonalne pomiędzy sobą, wspierają się nawzajem, ufają instruktorom i z każdym kolejnym dniem odkrywają swoje możliwości. Praca warsztatów ma za zadanie rehabilitację społeczną, działania terapeutyczne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz rozwój społeczno – emocjonalny uczestników. Niezmiernie ważną rolę odgrywa również rehabilitacja zawodowa mająca na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Pandemia Covid – 19 zmieniła dotychczasowe, znane i akceptowane formy funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Z dnia na dzień stracili oni czasowo możliwość udziału w stacjonarnej terapii oraz bezpośrednich spotkaniach budujących i wzmacniających relacje społeczne. Dla wielu wiązało się to z ogromnym stresem i trudnością w zrozumieniu sytuacji, w jakiej się znaleźli. Niebagatelną rolę w opanowaniu sytuacji oraz rozładowaniu stresu i zapobieżeniu jego odległym skutkom spełniła kadra WTZ. W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych instruktorzy w ramach pracy zdalnej telefonicznie i mailowo kontaktowali się z podopiecznymi, dbali o utrzymanie stałych rytuałów, np. codzienną gimnastykę, utrzymanie higieny, prace manualne i rozwijanie procesów poznawczych dostosowane o możliwości i dotychczasowej aktywności uczestników. Motywowali także do udziału we współtworzeniu profilu na portalu społecznościowym oraz nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów pomiędzy uczestnikami. Uruchomiono także dyżur psychologa służącego poradą i konsultacją dla podopiecznych i rodzin. Biuro WTZ działało w niezbędnym zakresie, możliwy był kontakt telefoniczny w sprawach bieżących oraz korzystanie z dyżuru telefonicznego pracownika w sprawie wypełniania wniosków w ramach wsparcia PFRON. W czasie, kiedy uczestnicy pracowali w domach, w ramach rehabilitacji zdalnej, pracownicy szyli maseczki wielorazowego użytku, które zostały przekazane osobiście uczestnikom i ich najbliższym rodzinom. Ponadto uczestnicy cyklicznie otrzymywali przygotowane prze instruktorów karty pracy i materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu. W dalszej kolejności wsparciem w postaci przekazania maseczek objęci zostali pensjonariusze i pracownicy DPS w Lisowicach, kadra i podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi oraz dzieci pozostające w pieczy zastępczej i koordynatorzy rodzin zastępczych. Powrót uczestników do pracy stacjonarnej wiązał się z ogromną radością, ale także okazywanym często strachem i lękiem. Bardzo istotne w tym czasie okazało się wsparcie instruktorów i psychologa. Każdy z uczestników obserwowany był pod kątem występowania u niego reakcji stresowych oraz zmian w zachowaniu mogących świadczyć o przeżywanych trudnościach emocjonalnych. Ze spokojem tłumaczono zasady pracy w reżimie sanitarnym. Działania, które czasowo musiały być wstrzymane, zastępowano innymi. Wiele trudu ponownie włożono w przypomnienie codziennych rytuałów, choćby poranną gimnastykę czy podstawowe zasady higieny. Powrót uczestników wiązał się także ze wzmożonym kontaktem z rodzinami uczestników w celu ponownej integracji działań opiekunów i kadry WTZ. Ujawnił także niebagatelną rolę, jaką WTZ pełni w ramach wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych. Pandemia Covid – 19 i zmiana trybu pracy wpłynęła także na rehabilitację zawodową uczestników. Brak możliwości współpracy z potencjalnymi pracodawcami i czasowe ograniczenie wycieczek w ramach aktywizacji zawodowej bez wątpienia negatywne odbiły się na zdobywanych przez uczestników umiejętnościach. Czas pandemii dobitnie pokazał jak ważna dla osób niepełnosprawnych jest stała, regularna rehabilitacja i terapia. W czasie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w warsztacie nasi podopieczni wytrwale pracowali w domu według wskazówek instruktorów oraz z ogromnym wsparciem rodziny i opiekunów. Oto efekty ich pracy:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Koluszkach w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" – obszar D, zakupiło samochód 9-cio osobowy (8+1) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Zakup sfinansowany został ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatu Łódzkiego – Wschodniego oraz Stowarzyszenia "Razem" w Koluszkach. Dzięki zakupowi nowego samochodu zmniejszono barierę komunikacyjną w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników Warszatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach oraz zwiększono komfort i bezpieczeństwo przejazdu osób niepełnosprawnych, zarówno w czasie codziennnych dojazdów na zajęcia, jak również wyjazdów okolicznościowych, m.in. uroczystości, konkursów, olimpiad sportowych, wycieczek rekreacyjnych.
                                                                                
Warsztat Terapii Zajęciowej - Koluszki